Đi thăm trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhà trường tổ chức cho các bé đi thăm và tìm hiểu về trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 Hình ảnh các bè ở trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm